VZW

Aanpassing van de statuten conform de wet van 02/05/02

Volgend op de Algemene Vergadering van  donderdag 24 mei 2018  werd besloten hetgeen hier volgt.

De oude statuten worden vervangen door de volgende versie.

STATUTEN

Titel I   NAAM – ZETEL – DOEL – DUUR

Artikel 1

De vereniging is opgericht als een vereniging zonder winstoogmerk op grond van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk en aangepast aan de wet van 2 mei 2002 en alle daaropvolgende wijzigingen.

Artikel 2

§ 1 De vereniging wordt genoemd ‘Sollenbeemd Tennisclub Halle’, afgekort ‘S.T.C.H.’.

§ 2 Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vereniging, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden “vereniging zonder winstoogmerk” of door de afkorting ‘vzw’, met nauwkeurige aanwijzing van de zetel.

Artikel 3

De vereniging heeft haar maatschappelijke zetel te Eugene Ysayestraat 14, 1500 Halle, gelegen in het gerechtelijk arrondissement Brussel.

Artikel 4

§ 1 De vereniging heeft tot doel de bevordering van de tennissport en de ontspanning van al haar leden, de bevordering van alle tennisactiviteiten, complementaire sportactiviteiten en vrijetijdsbestedingsvormen voor haar leden.

§ 2 Tot de concrete activiteiten waarmee het doel van de vereniging verwezenlijkt wordt, behoren onder meer het inrichten van trainingen, stages, tornooien.

§ 3  De vereniging mag alle rechtshandelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, en mag daartoe alle nodige roerende of onroerende goederen in huur of gebruik nemen, verwerven, bezitten en vervreemden.

§ 4 De vereniging mag ook op bijkomstige wijze zeker economische activiteiten uitoefenen, op voorwaarde dat de opbrengsten daarvan uitsluitend besteed worden aan het hoofddoel.

Artikel 5

Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven en andere stukken uitgaande van de vereniging zullen in het Nederlands worden opgesteld.

Artikel 6

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde ontbonden worden.

Titel II  LEDEN

Artikel 7

De werkende of effectieve leden worden hierna ‘leden’ genoemd. Enkel zij hebben stemrecht op de algemene vergadering.

De vereniging kan ook toegetreden leden aanwerven. De toegetreden leden zijn de leden die de doelstelling van de vereniging ondersteunen, actief aan sport doen binnen de vereniging en jaarlijks het vereiste lidgeld betalen. Zij kunnen nooit stemrecht hebben in de algemene vergadering.

Artikel 8

Het aantal leden is onbeperkt, maar moet ten minste10 bedragen.

Artikel 9    

§ 1 Om lid te worden van de vereniging moet men:

 1. Akkoord gaan met de statuten van de vereniging
 2. Het jaarlijks lidgeld betaald hebben
 3. Minimum 18 jaar zijn
 4. Minimum 2 jaar toegetreden lid zijn van vzw S.T.C.H.
 5. Aanvaard worden door de raad van bestuur, met een meerderheid van twee derde van de aanwezige stemmen. De raad van bestuur beslist autonoom over elk verzoek tot opneming.

Een kandidaat-lid dient schriftelijk zijn kandidatuur in bij de raad van bestuur.

§ 2 Om toegetreden lid te zijn van de vereniging dient men het jaarlijks lidgeld betaald te hebben en het huishoudelijk reglement te respecteren.

De toegetreden leden mogen aan de algemene vergadering deelnemen maar hebben geen stemrecht.

Artikel 10

Het jaarlijks lidgeld, zowel voor leden als toegetreden leden is vastgesteld op maximum 300€ voor het zomerseizoen en op maximum 1000€ per vast uur tijdens het winterseizoen. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd bij het begin van het boekjaar op basis van de index van de consumptieprijzen. De Raad van Bestuur bepaalt binnen voornoemde grens jaarlijks het lidgeld en deelt dit mee aan de leden. De leden nemen geen persoonlijke verplichting op. Ze hebben evenmin recht op welkdanig aandeel in het vermogen van de vereniging.

Artikel 11

§ 1 Het lidmaatschap is van onbepaalde duur en eindigt door vrijwillig ontslag, uitsluiting of overlijden.

§ 2 Vrijwillig ontslag geschiedt door een gewone ontslagbrief, geadresseerd aan de raad van bestuur.

§ 3 Uitsluiting kan uitgesproken worden door de algemene vergadering met een tweederdemeerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

§ 4 Leden die 3 maal niet aanwezig zijn op de algemene vergadering of die 3 maal laten stemmen via volmacht, worden uitgesloten als lid.

§ 5 Een lid dat ontslag neemt of dat wordt uitgesloten, alsook de erfgenamen van een overleden lid, kunnen betaalde bijdragen niet terugvorderen en hebben geen aanspraak op het bezit van de vereniging.

Artikel 12

Alle leden kunnen op de zetel van de vereniging raadplegen :

 • Het register van de leden
 • Alle notulen en beslissingen van de algemene vergadering, van de raad van bestuur en van de personen, al dan niet met een bestuursfunctie, die bij de vereniging of voor rekening ervan een mandaat bekleden
 • Alle boekhoudkundige stukken van de vereniging

Titel III ALGEMENE VERGADERING

Artikel 13

De algemene vergadering bestaat uit alle leden van de vereniging. De toegetreden leden mogen aanwezig zijn op de algemene vergadering maar hebben geen stemrecht.

Artikel 14

De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor:

 1. De wijziging van de statuten
 2. De benoeming en afzetting van de bestuurders
 3. De benoeming en afzetting van de commissarissen en het bepalen van een bezoldiging indien deze wordt toegekend
 4. De kwijting aan de bestuurders en commissarissen
 5. De goedkeuring van de begroting en de rekening
 6. De ontbinding van de vereniging
 7. De uitsluiting van een lid
 8. De omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk
 9. Alle gevallen waarin de statuten dat vereisen

Artikel 15

§ 1 Er zal jaarlijks een algemene vergadering gehouden worden op dag en uur te bepalen door de raad van bestuur. Alle leden moeten ertoe uitgenodigd worden.

§ 2 Buitengewone algemene vergaderingen kunnen bijeengeroepen worden op initiatief van de raad van bestuur of op verzoek van ten minste één vijfde van de leden van de vereniging. In dat geval moet de bijeenroeping plaatsvinden binnen de 21 dagen na het verzoek en moet de bijeenkomst uiterlijk de 40e dag na het verzoek plaatsvinden.

§ 3 De bijeenroeping geschiedt tenminste 8 dagen voor de vergadering bij gewone brief of per email, zowel voor de gewone als voor de buitengewone vergadering. De oproeping vermeldt dag, uur en plaats van de vergadering, alsook de agenda. De raad van bestuur moet elk onderwerp op de agenda plaatsen dat minstens 3 dagen voor de vergadering schriftelijk aangebracht wordt door minstens één twintigste van de leden.

Artikel 16

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur. Indien hij afwezig is, wordt hij voorgezeten door de oudste van de aanwezige ondervoorzitter, of bij afwezigheid door de penningmeester, of bij afwezigheid door de secretaris.

Artikel 17

Ieder lid van de vereniging mag zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een volmachtdrager, voorzien van een geschreven machtiging, voor zover de gevolmachtigde zelf lid is van de vereniging. Ieder gevolmachtigde kan slechts één lid van de vereniging vertegenwoordigen.

Artikel 18

§ 1 De algemene vergadering kan enkel geldige besluiten nemen omtrent aangelegenheden die uitdrukkelijk op de agenda staan.

§ 2 In gewone gevallen kan de algemene vergadering geldig besluiten nemen met een eenvoudige meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Besluiten in verband met een statutenwijziging, uitsluiting van leden of vrijwillige ontbinding, kunnen slechts genomen worden mits de voorwaarden, bepaald in de Wet van 27 juni 1921 zoals gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002 en haar latere wijzigingen, in acht genomen worden. Bij gelijkheid van stemmen, is de stem van de voorzitter van de vergadering beslissend. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden meegerekend in de beoordeling. In de gevallen waarvoor de wet een bijzondere meerderheid voorziet moeten de onthoudingen en ongeldige stemmen als tegenstemmen beschouwd worden.

§ 3 De notulen van de algemene vergadering worden opgenomen in een register en ondertekend door de voorzitter en de secretaris of penningmeester. Het verslag wordt aan alle leden bezorgd, uiterlijk tegen de bijeenroeping van de volgende algemene vergadering.

Titel IV  RAAD VAN BESTUUR

Artikel 19

§ 1 De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit minstens 5 leden en maximum 15 leden.

§ 2 Om tot bestuurder verkozen te worden moet men lid zijn van de vereniging.

§ 3 De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit.

Artikel 20

De bestuurders worden verkozen voor een termijn van 3 jaar. Indien een bestuurslid ontslag wenst te nemen, doet hij dat door middel van een brief of mail te richten aan de raad van bestuur.

Artikel 21

De raad van bestuur kiest in zijn schoot een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en maximum 2 ondervoorzitters.

Artikel 22

§ 1 De raad van bestuur bestuurt, vertegenwoordigt en verbindt geldig de vereniging, zonder bijkomende machtiging van de algemene vergadering, in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen. Hij treedt op, als eiser of verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen.

Hij is bevoegd voor alle handelingen, zonder uitzondering, van bestuur en van beschikking, met inbegrip van het vervreemden, zelfs om niet, van roerende of onroerende goederen en van het hypothekeren, van het lenen en uitlenen, voor om het even welke termijn, van alle handels- en bankverrichtingen, van het opheffen van hypotheken.

§ 2 Alle bevoegdheden die niet door de wet of door de statuten zijn toegewezen aan de algemene vergadering, worden uitgeoefend door de raad van bestuur.

§ 3 In alle akten en handelingen is de vereniging steeds geldig vertegenwoordigd door de handtekening van de voorzitter of secretaris of penningmeester en een bijkomende bestuurder.

§ 4 Voor alle financiële handelingen tot 5.000€ wordt de vereniging geldig vertegenwoordigd door de handtekening van de voorzitter of secretaris of penningmeester en een bijkomende bestuurder. Indien een financiële verrichting het bedrag van 5.000€ overschrijdt, dient de raad van bestuur daarover te beslissen met een gewone meerderheid van stemmen en dient de verrichting door de voorzitter of secretaris of penningmeester en twee bijkomende bestuurders ondertekend te worden.

Artikel 23

§ 1 De voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris en de penningmeester zijn belast met het dagelijks bestuur. De raad van bestuur kan een deel van zijn bevoegdheden voor bepaalde handelingen en taken overdragen aan het dagelijks bestuur.

§ 2 Worden tot daden van dagelijks bestuur gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de vereniging te verzekeren en die, hetzij door hun minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van de Raad van Bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken.

Artikel 24

De raad van bestuur vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij nodig acht.

Artikel 25

§ 1 De raad van bestuur vergadert minstens 6 maal per jaar.

§ 2 De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door de secretaris. De oproeping gebeurt schriftelijk, tenminste acht dagen op voorhand en vermeldt dag, uur, plaats en agenda.

§ 3 De raad van bestuur kan slechts geldig vergaderen wanneer de helft van de bestuurders aanwezig is. Iedere bestuurder beschikt over één stem. Een bestuurder mag zich door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen. Een bestuurder mag echter niet over meer dan één volmacht beschikken. De besluiten van de raad van bestuur moeten goedgekeurd worden door tenminste de helft van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

§ 4 Van elke vergadering van de raad van bestuur wordt een verslag opgemaakt dat ondertekend wordt door de voorzitter en de secretaris of penningmeester en aan de bestuurders bezorgd wordt, uiterlijk tegen het bijeenroepen van de volgende vergadering.

Titel V  DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 26

§ 1 Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december.

§ 2 Elk jaar moet de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering rekenschap geven over zijn beleid tijdens het afgelopen dienstjaar. De raad stelt de rekening vast van het vorig jaar en maakt de begroting op voor het volgend jaar. Beide worden elk jaar, en ten laatste zes maanden na de afsluiting van het boekjaar, onderworpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering.

Artikel 27

§ 1 Tot de ontbinding van de vereniging zal beslist worden door de algemene vergadering op de wijze vastgelegd door de wet.

§ 2 In geval van ontbinding van de vereniging wordt het overblijvend actief, na het vereffenen van de schulden en het aanzuiveren van de lasten, overgedragen aan een gelijkaardig doel, aan te duiden door de algemene vergadering.

Artikel 28

De bestuurders en secretaris zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vereniging. Tegenover de vereniging en tegenover derden is hun verantwoordelijkheid beperkt tot de vervulling van de hun gegeven opdracht. Ze handelen niet als gemandateerde maar via de vereniging.

Artikel 29

Voor alles wat door deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, zijn de beschikkingen van de vzw wetgeving, waaronder de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 toepasselijk.

Er werden geen nieuwe bestuurders aangesteld of vervangen.

De bestuurders zijn :

De heer Bart Decoster, bediende, Rue du Radoux 24, 1430 Bierghes, voorzitter

Mevrouw Bouquiaux Marie-France, bediende, Dorpstraat 5B/102, 1640 Sint-Genesius- Rode, ondervoorzitter

Mevrouw Tassignon Kristel, huisarts, Kerkstraat 15, 1501 Buizingen, ondervoorzitter

De heer Bellemans Jacques, gepensioneerd, Nachtegaalstraat 130, 1501 Buizingen, penningmeester

De Heer Pardaens Erwin, bediende, Panoramalaan 29, 1500 Halle, secretaris

De heer Agneessens Edouard, gepensioneerd, Reinaertweg 73 bus 10, 1500 Halle, bestuurder

Mevrouw Hanssens Anja, bediende, Oudstrijdersstraat 126, 1654 Huizingen, bestuurder

Mevrouw Vastiau Carine, zelfstandige, Fr. Deneyerstraat 44, 1652 Alsemberg, bestuurder.

Opgemaakt te Halle op donderdag 24 mei 2018

Bart Decoster                                                    Erwin Pardaens

Voorzitter                                                         Secretaris