Padelreglement

            CLUBREGLEMENT TENNISCLUB SOLLENBEEMD – PADEL

Dit reglement is tot stand gekomen om de beleving voor ieder padellid op en naast het veld zo aangenaam mogelijk te maken. Waar hoffelijkheid, beleefdheid, respect en fairplay belangrijk zijn.

 1. De padelterreinen zijn uitsluitend toegankelijk voor de leden van Tennisclub Sollenbeemd vzw. De openingsuren zijn van 9u tot 22u00 of 23u00. Om geluidsoverlast ’s avonds te vermijden moet men stipt stoppen bij het einde van de reservatie. Op veld nummer 1 is het einduur 22u, de spelers van het betreffend terrein worden geacht zich daaraan te houden. Het padelseizoen loopt van 1 april tot 31 maart van het volgend jaar.
 2. Een persoon kan slechts als lid ingeschreven zijn na het betalen van zijn lidgeld (inclusief bijdrage aan Tennis Vlaanderen).
 3. Reservatie van de terreinen gebeurt online via de site van tennisvlaanderen. Ieder lid kan 2x maal reserveren, na afloop van de reservatie kan men terug reserveren. De reservatie van padel gebeurt per  uur. Voor de reservatie van 1 uur voert men verplicht ALLE namen (4) van de leden in.
 4. Het uitnodigen van niet-leden (gastspelers) is toegelaten. De prijs van een uitnodiging bedraagt 6 euro/terrein/speler/uur en kan jaarlijks door het bestuur aangepast worden. Dit bedrag dient rechtstreeks bij de reservatie via BANCONTACT link betaald te worden. Op de reservatie online via www.tennisvlaanderen.be, schrijft het lid zich in met de vermelding van de naam van de gastspeler. De “gastspeler” moet reeds lid geweest zijn van tennisvlaanderen om hem te kunnen aanduiden. Indien dit niet het geval is, moet de gastspeler eerst aangemaakt worden via de site van tennisvlaanderen (inloggen op tennisvlaanderen en aanduiden “ik ben nog geen lid” en de nodige gegevens invullen). Het padellid is verantwoordelijk voor een correcte betaling voor zijn gastspeler(s). Je kan met gastspelers slechts 7 dagen vooraf reserveren.
 5. Reservaties met gastspelers mogen niet gebruikt worden om daarna stelselmatig om te wisselen met leden als ze terug reservatiebeurten hebben volgens het reservatiesysteem.
 6. De reservatie dient tijdig geannuleerd te worden indien men niet kan spelen. Je kan tot 15 minuten vooraf annuleren.
 7. Aangepaste kledij en sportschoenen zijn verplicht. Padel spelen in bloot bovenlijf is uitdrukkelijk verboden!
 8. De spelers dienen de aanwijzingen van het bestuur en de uitbaters van het clubhuis op te volgen wat het gebruik van en de orde op de terreinen betreft. Indien in het reservatiesysteem een of meerdere terreinen gereserveerd staan voor onderhoud, dan wil dit zeggen dat er in geen geval op mag gespeeld worden, ook al lijkt het terrein bespeelbaar.
 9. Gebruik van radio of andere is verboden op en naast de velden. Er wordt ook gevraagd om in de avonduren geen “overbodig” lawaai te maken tijdens het spelen.
 10. Het bestuur en de uitbaters van het clubhuis zijn bevoegd om in bepaalde (weers)omstandigheden één of meerdere terreinen onbespeelbaar te verklaren.
 11. Bij vaststellen van een inbreuk op de artikels 1 t.e.m. 9 van dit reglement, kan het bestuur de volgende sancties nemen:
  1. 1ste overtreding: 1ste verwittiging.
  1. 2de overtreding: 2de verwittiging en 1 week schorsing als lid (uitsluiting uit het reservatiesysteem).
  1. 3de overtreding: 3de verwittiging en 2 weken schorsing als lid (uitsluiting uit het reservatiesysteem).
  1. 4de overtreding: intrekking van het lidmaatschap.
 12. Elke handeling van een lid in strijd met dit reglement of die de reputatie van de club kunnen schaden, geeft het bestuur het recht om één van de sancties, opgesomd in artikel 11 van het reglement tegen de betrokkene uit te spreken, zonder dat dit aanleiding geeft tot enige terugbetaling of vergoeding. 
 13. De speler/gebruiker is aansprakelijk voor alle door hem toegebrachte schade aan de installaties of aan zaken van de club. Beschadigingen aan gebouwen, banen, netpalen, netten, gereedschappen, andere goederen die behoren tot de tennisclub en omgeving, dienen onmiddellijk aan het bestuur gemeld te worden. 
 14. Ingeval van interclub, tornooi of collectieve lessen kunnen de terreinen door het bestuur worden voorbehouden. De planning zal hiervoor worden aangepast op de reservatiesite van tennisvlaanderen en de leden die eventueel reservatie hebben op het betreffende uur zullen hiervan verwittigd worden via mail of telefonisch.
 15. Blessures of ongevallen opgelopen tijdens het seizoen geven nooit automatisch recht op terugbetaling van het betaalde lidgeld.
 16. Het Nederlandstalig karakter van de club dient gerespecteerd te worden.
 17. Door zijn/haar toetreding tot Tennisclub Sollenbeemd VZW verklaart het lid zich akkoord met dit reglement.
 18. Het bestuur kan het reglement in de loop van het seizoen aanpassen en stelt de leden hiervan op de hoogte via de aankondigingsborden op de club.
 19. Niet-leden kunnen eveneens reserveren via de website van tennisvlaanderen met directe betaling. Voor de velden 1, 2 en 3 kan dit in de week enkel voor 19u en in het weekend. Op veld 4 kan dit op alle tijdstippen. Niet-leden kunnen pas 7 dagen vooraf reserveren.