Clubreglement

CLUBREGLEMENT TENNISCLUB SOLLENBEEMD – TENNIS

Dit reglement is tot stand gekomen om de beleving voor ieder tennislid op en naast het veld zo aangenaam mogelijk te maken. Waar hoffelijkheid, beleefdheid, respect en fairplay belangrijk zijn.

 1. De tennisterreinen zijn uitsluitend toegankelijk voor de leden van Tennisclub Sollenbeemd vzw. De terreinen zijn open vanaf 9u.
 2. Een persoon kan slechts als lid ingeschreven zijn na het betalen van zijn lidgeld (inclusief bijdrage aan Tennis Vlaanderen).
 3. Reservatie van de terreinen online: naam en voornaam van minstens 2 spelers moeten vermeld staan. Op voorhand kan er slechts voor 2 uur gereserveerd worden (14 dagen vooraf). Na een gespeeld uur mag dus opnieuw ingeschreven worden voor eender welk vrij uur. Je reserveert steeds onder je eigen naam en voegt de naam toe van de speler waarmee je zal spelen.  Inschrijvingen niet conform aan deze voorwaarden kunnen door het bestuur geannuleerd worden!  De jeugdleden (<16J) kunnen maar 1 keer vooraf reserveren.
 4. Het uitnodigen van niet-leden is toegelaten in de zomer. De prijs van een uitnodiging bedraagt 12 euro/terrein/speler/uur en kan jaarlijks door het bestuur aangepast worden. Dit bedrag dient rechtstreeks bij de reservatie via BANCONTACT link betaald te worden. Op de reservatie online via www.tennisvlaanderen.be, schrijft het lid zich in met de vermelding van de naam van de gastspeler. De “gastspeler” moet reeds lid geweest zijn van tennisvlaanderen om hem te kunnen aanduiden. Indien dit niet het geval is, moet de gastspeler eerst aangemaakt worden via de site van tennisvlaanderen (inloggen op tennisvlaanderen en aanduiden “ik ben nog geen lid” en de nodige gegevens invullen). 
 5. Als men een terrein geldig reserveert (2 namen) mag men natuurlijk steeds dubbel spelen met andere leden. Wenst men met niet-leden te spelen, geldt de regel van artikel 4 (+12 euro/terrein/speler/uur).
 6. De reservatie dient tijdig (min 1u30 uur vooraf) geannuleerd te worden indien men niet kan spelen.
 7. Tenniskledij en tennisschoenen voor gemalen baksteen zijn verplicht. Tennissen in bloot bovenlijf is uitdrukkelijk verboden!
 8. Vijf minuten voor het einde van het speeluur worden de terreinen in orde gebracht door de spelers die het terrein verlaten, d.w.z. slepen met het net en sproeien. Sproeien is verplicht bij droog weer. Deze regel is fundamenteel tot het onderhouden van een tennisterrein als een goede huisvader en uit respect voor de medeleden.
 9. De spelers dienen de aanwijzingen van het bestuur en de uitbaters van het clubhuis op te volgen wat het gebruik van en de orde op de terreinen betreft. Indien in het reservatiesysteem een of meerdere terreinen gereserveerd staan voor onderhoud, dan wil dit zeggen dat er in geen geval op mag gespeeld worden, ook al lijkt het terrein bespeelbaar.
 10. Het bestuur en de uitbaters van het clubhuis zijn bevoegd om in bepaalde (weers)omstandigheden één of meerdere terreinen onbespeelbaar te verklaren. In geval van regen, moeten de leden uit eigen beweging de terreinen verlaten.
 11. Bij vaststellen van een inbreuk op de artikels 1 t.e.m. 10 van dit reglement, kan het bestuur de volgende sancties nemen:
  • 1ste overtreding: 1ste verwittiging.
  • 2de overtreding: 2de verwittiging en 1 week schorsing als lid (uitsluiting uit het reservatiesysteem).
  • 3de overtreding: 3de verwittiging en 2 weken schorsing als lid (uitsluiting uit het reservatiesysteem).
  • 4de overtreding: intrekking van het lidmaatschap.
 12. Elke handeling van een lid in strijd met dit reglement of die de reputatie van de club kunnen schaden, geeft het bestuur het recht om één van de sancties, opgesomd in artikel 11 van het reglement tegen de betrokkene uit te spreken, zonder dat dit aanleiding geeft tot enige terugbetaling of vergoeding. 
 13. De speler/gebruiker is aansprakelijk voor alle door hem toegebrachte schade aan de installaties of aan zaken van de club. Beschadigingen aan gebouwen, banen, netpalen, netten, gereedschappen, andere goederen die behoren tot de tennisclub en omgeving, dienen onmiddellijk aan het bestuur gemeld te worden. 
 14. Ingeval van interclub, tornooi of collectieve lessen kunnen de terreinen door het bestuur worden voorbehouden. Bij slecht weer hebben deze activiteiten voorrang op de binnenpleinen. De planning zal hiervoor worden aangepast op de reservatiesite van tennisvlaanderen en de leden die eventueel reservatie hebben op het betreffende uur zullen hiervan verwittigd worden via mail of telefonisch.
 15. Blessures of ongevallen opgelopen tijdens het seizoen geven nooit automatisch recht op terugbetaling van het betaalde lidgeld.
 16. Het Nederlandstalig karakter van de club dient gerespecteerd te worden.
 17. Door zijn/haar toetreding tot Tennisclub Sollenbeemd VZW verklaart het lid zich akkoord met dit reglement.
 18. Het bestuur kan het reglement in de loop van het seizoen aanpassen en stelt de leden hiervan op de hoogte via de aankondigingsborden op de club.
 19. Niet zomerleden kunnen een terrein reserveren voor een bedrag van 24€ / uur / veld via website tennisvlaanderen. Er wordt wel steeds voorrang gegeven aan de zomerleden. Indien je geen lidnummer hebt bij tennisvlaanderen, moet je je ook eerst gastlid maken (zie artikel 4). Reservatie gebeurt eveneens via de site van tennisvlaanderen met je lidnummer.
 20. Wintertennis :
 • Periode en modaliteiten zijn vastgelegd in de “winterbrief”. In de winter wordt er gewerkt met vaste abonnementen. Op de vrije uren kan er gereserveerd worden :
  • Abonnement houders / zomerleden betalen 16 euro per uur. Als je een bedrag van 75€ oplaadt, krijg je een bedrag van 80€ opgeladen.
  • Niet abonnement houders betalen 24 euro per uur.
  • Betaling gebeurt rechtstreeks via de site van Tennisvlaanderen bij reservatie.
 • Bij uitnodigen van een niet-winter lid betaalt men 5 € / uur supplementair

    21. Tennislessen worden gegeven door BATD. De contactgegevens vind je op de website onder de rubriek “tennisschool”.